Fizičko-hemijska ispitivanja

1. Kvalitet prema Pravilniku
2. Nutritivna deklaracija prema Pravilniku
3. Metali i metaloidi (Pb, Cd, As, Ba, Hg, Ca, Cr, Na, Mg, Ni, K, Fe, Zn, Cu, P, Se)
4. Migracija Metala i metaloida u simulatore hrane – COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011
5. Pesticidi (organohlorni, organofosforni, triazini, piretrini, karbamati)
6. Mikotoksini (aflatoksin B1, aflatoksin B2, aflatoksin G1, aflatoksin G2, ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol, fumonizin B1, fumonizin B2, HT- 2,T-2, patulin)
7. Aflatoksin M1
8. Akrilamid
9. Zasićene, nezasićene masne kiseline, eruka kiselina
10. Bisfenol A
11. Konzervansi I aktivne supstance
12. Aditivi, zaslađivači
13. Vitamini
14. Glukoza, fruktoza, laktoza

Mikrobiološka ispitivanja

Hrane

1. Detekcija Salmonella spp.
2. Detekcija I određivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp.
3. Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
4. Određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka
5. Određivanje broja Escherichia coli
6. Određivanje broja Enterobacteriaceae
7. Određivanje broja koliforma
8. Određivanje broja suspektnog Bacillus cereus
9. Određivanje broja sulfitoredukujućih bakterija
10. Određivanje broja kvasaca i plesni
11. Određivane broja somatskih ćelija u sirovom mleku
12. Određivanje broja mlečnokiselinskih bakterija
13. Određivanje broja mlečnokiselinskih bakterija u jogurtu I starter kulturama

Real-time PCR

14. Detekcija Salmonella spp.
15. Detekcija Listeria monocytogenes

Vode za piće

16. Određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija
17. Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka
18. Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama
19. Otkrivanje i određivanje broja Pseudomonas aeruginosa
20. Dokazivanje prisustva i broja sulfitoredukujućih klostridija

Predmeta opšte upotrebe

21. Određivanje broja aerobnih mezofilnih bakterija
22. Određivanje broja kvasaca i spora plesni
23. Izolovanje i identifikacija koagulaza pozitivnih stafilokoka
24. Izolovanje i identifikacija Pseudomonas aeruginosa
25. Izolovanje i identifikacija Escherichia coli
26. Izolovanje i identifikacija Proteus vrsta

Kozmetike prema Evropskoj regulativi

27. Aerobne mezofilne bakterije SRPS EN ISO 21149:2017
28. Broj kvasaca i plesni SRPS EN ISO 16212:2017
29. Otkrivanje Candida albicans SRPS EN ISO 18416:2016
30. Otkrivanje Escherichia coli SRPS EN ISO 21150:2016
31. Otkrivanje Pseudomonas aeruginosa SRPS EN ISO 22717:2016
32. Otkrivanje Staphylococcus aureus SRPS EN ISO 22718:2016
33. Vrednovanje antimikrobiološke zaštite- Challenge test SRPS EN ISO 11930

Površina koje dolaze u kontakt sa hranom

34. Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
35. Određivanje broja Enterobacteriaceae
36. Detekcija I određivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp
37. Detekcija Salmonella spp.
38. Određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka

Hrane za životinje

39. Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
40. Detekcija Salmonella spp.
41. Određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka
42. Određivanje broja kvasaca i plesni
43. Određivanje broja Clostridium perfringens