Vrste Ispitivanja

[lk_simple_title_2 title=”VRSTE ISPITIVANJA” short_desc=”” title_tag=”h6″ title_color=”#ff0000″ short_desc_color=”#888888″ css_animation=”tada”]

Fizičko-hemijska ispitivanja

Hrana, Hrana za životinje – Sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi, komponente koje ulaze u sastav proizvoda

1. Kvalitet prema Pravilniku
2. Nutritivna deklaracija prema Pravilniku
3. Aditivi, sastojci
4. Vitamini
(A, B grupa, C, D, E)
5. Akrilamid
6. Masne kiseline
(zasićene, nezasićene, eruka)
7. Metali i metaloidi
(Pb, Cd, As, Ba, Hg, Ca, Cr, Na, Mg, Ni, K, Fe, Zn, Cu, P, Se)
8. Mikotoksini
(aflatoksin B1, suma aflatoksina, ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol, suma fumonizina, HT2,T-2, patulin, aflatoksin M1)
9. Antibiotici
10. Pesticidi
(organohlorni, organofosforni, triazini, piretrini, karbamati)

Vode

1. A , B obim
2. Monitoring prema Uredbi, Pravilniku
3. Specifični parametri kontrole postrojenja za preradu otpadnih voda

Ambalaža

1. Ukupna migracija, formaldehid
2. Migracija Metala i metaloida u simulatore hrane – COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011
3. Bisfenol A, konzervansi, aromatični amini
4. Ftalati

Dečije igračke

1. Migracija određenih elemenata
2. Bisfenol A, aromatični amini
3. Ftalati

Kozmetički proizvodi

1. Konzervansi, aktivne komponente
2. Metali I metaloidi
3. Mikotoksini
4. Pesticidi

Mikrobiološka ispitivanja

Hrane i hrane za životinje

1. Detekcija Salmonella spp.
2. Detekcija i određivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp.
3. Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
4. Određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka
5. Određivanje broja Escherichia coli
6. Određivanje broja Enterobacteriaceae
7. Određivanje broja koliformnih bakterija
8. Određivanje broja suspektnog Bacillus cereus
9. Određivanje broja sulfitoredukujućih bakterija
10. Određivanje broja kvasaca i plesni
11. Određivanje broja Clostridium perfringens
12. Određivane broja somatskih ćelija u sirovom mleku
13. Određivanje broja mlečnokiselinskih bakterija
14. Određivanje broja mlečnokiselinskih bakterija

Real-time PCR

1. Detekcija Salmonella spp
2. Detekcija Listeria monocytogenes

Vode za piće

1.Određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija
2.Otkrivanje i određivanje broja crvenih enterokoka
3.Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama
4.Otkrivanje i određivanje broja Pseudomonas aeruginosa
5.Dokazivanje prisustva i broja Sulfitoredukujućih klostridija

Otpadnih voda

1. Određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija
2. Određivanje broja crvenih enterokoka (IDEX)

Predmeta opšte upotrebe i kozmetike

1. Određivanje broja aerobnih mezofilnih bakterija
2. Određivanje broja kvasaca i spora plesni
3. Izolovanje i identifikacija koagulaza pozitivnih stafilokoka
4. Izolovanje i identifikacija Pseudomonas aeruginosa
5. Izolovanje i identifikacija Escherichia coli
6. Izolovanje i identifikacija Proteus vrsta
7. Određivanje broja aerobnih mezofilnih bakterija
8. Određivanje broja kvasaca i plesni
9. Otkrivanje Candida albicans
10. Otkrivanje Escherichia coli
11. Otkrivanje Pseudomonas aeruginosa
12. Otkrivanje Staphylococcus aureus
13. Vrednovanje antimikrobne zaštite- Challenge test

Površina koje dolaze u kontakt sa hranom

1. Određivanje ukupnog broja mikroorganizama
2. Određivanje broja Enterobacteriaceae
3. Detekcija i određivanje broja Listeria monocytogenes
i Listeria spp
4. Detekcija Salmonella spp.
5. Određivanje broja koagulaza-pozitivnih stafilokoka

Scroll to Top