Pravilnik o poslovanju

OPŠTI
USLOVI POSLOVANJA – KODEKS

Poštovani,

Kodeks rada SUPERLAB-a, predstavlja opšte uslove
poslovanja naše organizacije koje garantujemo svojim klijentima, kao i drugim
zaintresovanim stranama.

Ovim Kodeksom SUPERLAB preuzima pravnu odgovornost
prema svojim klijentima, ali i drugim zaintresovanim stranama i kao javno
dostupni dokument predstavlja ugovornu obavezu sa klijentima. Prihvatanjem
ponuda, odnosno ugovaranjem poslova sa SUPERLAB-om klijenti su u obavezi da se
upoznaju i prihvate ovaj Kodeks.

Ovaj dokument predstavlja javno dostupan dokument
sa sajtu organizacije ili na lični zahtev klijenata.

PRIMENA KODEKSA

Ovaj kodeks koji primenjuje naša organizacije se
odnosi na sve naše zaposlene, kao i druga povezana lica i organizacije. Svi
zaposleni u našoj organizaciji, kao i svi oni koji rade za i u ime nje, moraju
da se pridržavaju svih klauzula ovog kodeska.

RAZUMEVANJE KODEKSA

Lična je odgovornost svakog zaposlenog u SUPERLAB-u da
se
upozna, pročita i razume Kodeks i da se obaveže da će se pridržavati njegovih principa. Zaposleni imaju obavezu da učestvuju u periodičnim preispitivanjima ovog Kodeksa. Nadležni rukovodioci su
odgovorni da osiguraju da su svi zaposleni pod njihovom nadzorom, kao i
eksterno angažovana lica i organizacije upoznati sa postojanjem ovog Kodeksa,
da ga razumeju i primenjuju.

PRIJAVLJIVANJE
KRŠENJA ODREDBI KODEKSA

Svi zaposleni, kao i nadležni rukovodioci, ali i
eksterno angažovana lica i organizacije su u obavezi da prijave svako kršenje
klauzula ovog Kodeska ili sumnju u to na e-mail: office@super-lab.com    

Takođe, klijenti, kao i druge zaintresovani strane
svako kršenje klauzula ovog Kodeksa ili zabrinutost i sumnju u to, kao i
primedbe na njegove odredbe mogu prijaviti na e-mail: office@super-lab.com    

Protiv zaposlenog koji je prekršio klauzule ovog kodeksa preduzeće će preduzeti  odgovarajuće disciplinske mere.

OPŠTI PRINCIPI KODEKSA RADA

SUPERLAB se u svom
poslovanju pridržava sledećih opštih principa rada:


 • Nepristrasnost – objektivno obavljanje svih ugovorenih poslova iz
  oblasti delatnosti organizacije, laboratorijskih aktivnosti i rad kontrolnog tela, bez sukoba interesa koji bi negativno mogli da utiču na bilo koje od navedenih aktivnosti.
 • Poveljivost informacija i ličnih podataka – neotkrivanje
  informacija koje predstavljaju vlasničko pravo korisnika laboratorijskih usluga
  ili drugih zaintresovanih strana ili predstavljaju lične podatke.
 • Poverenje – poštovanje ugovornih obaveza, poštovanje zahteva referentnih standarda i propisa, održavanje kompetentnosti laboratorijskih usluga, usluga kontrolnog tela  i njihova  provera kroz akreditaciju i učestvovanje u međulaboratorijskim proverama.
 • Transparentnost – klijenti ili druge zaintresovane strane mogu imati uvid u aktivnosti laboratorije, odnosno prisustvovati laboratorijskim aktivnostima ukoliko to ne ugrožava postupak ispitivanja, poverljivost i nepristrasnost.
 • Profesionalna
  odgovornost –
  svih naši postupaka i propusta ima posledice. Pravno preuzimamo
  odgovornost za nadoknadu štete koja je dokazana, a koju organizacija SUPERLAB ili
  neko od naših zaposlenih nanese klijentu ili drugoj zaintresovanoj strani,
  svojim  propustom ili  svojom krivicom.
 • Zaštite
  životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu
  – cela organizacija, kao i
  svaki zaposleni, eksterno angžovani pojedinac ili organizacija ili podugovarač
  u potpunosti su obavezani da poštuju svu zakonsku regulativu u vezi zaštite
  životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uslove koje je utvrdila
  sama organizacija.

Politika nepristrasnosti

Sukobi
intresa

Sukobi interesa ili moguća pojava sukoba interesa
mora se izbegavati i preduprediti. Zaposleni je u obavezi da prijavi svom nadređenom
rukovodiocu  i rukovodiocu  kvaliteta svaki stvarni ili potencijalni lični
interes ili lični interesi njihovih bliskih rođaka ili bliskih prijatelja koji mogu
biti potencijalni sukob sa interesima SUPERLAB d.o.o. ili njegovim klijentom.
Sukob interesa nastaje kada postoji mogućnost za lično sticanje materijalne ili
nematerijale koristi bilo koje vrste koje može da ometa njegovo objektivno
prosuđivanje, nezavisnost ili odanost organizaciji. Isto važi i kada bliski
član porodice, odnosno rodbine ili bliski prijatelji zaposlenih u SUPERLAB-u imaju
aktivnost ili interes koji je u sukobu sa aktivnostima i poslovima SUPERLAB.
Sukob interesa može se pojaviti na više načina (familijarni odnosi sa klijentom
ili njegovim zaposlenim, rad na zajedničkim projektima i drugo). Ako su u
nedoumici, zaposleni, odnosno angažovano lice ili organizacija je u obavezi da potraži
pomoć, odnosno tumačenje i mišljenje u vezi ovoga od strane nadležnog
rukovodioca ili  pravne službe. Zaposleni
su u obavezi da se pri zapošljavanju, odnosno drugom radnom angažovanju odmah
pismeno izjasne u pravnoj službi o svim takvim potencijalnim sukobima interesa
i da ne donose odluke, odnosno da nisu uključeni u proces donošenja odluka sve
dok su pod uticajem potencijalnog sukoba interesa.

Nepristrasnost
koja potiče iz ličnih odnosa

Bliski odnosi potiču od rodbinskih i prijateljskih
veza koje uključuju, ali se ne ogrničavaju na: supružnika ili životnog partnera,
decu, unuke, roditelje i bake i deke; braću i sestre; snaje i zetove, već i
svako drugo lice koje živi sa zaposlenim, bliske prijatelje, kumove i slično.

Nepristrasnost
koja potiče iz poslovnih odnosa

Bliski poslovni odnosi i veze uključuju, ali se ne
ogrničavaju na: vlasništvo u organizaciji klijenta, upravnim ili nadzornim
odborima klijenta, učestvovanju u razvoju, distribuciji, uvozu ili drugim
sličnim aktivnostima predmeta ispitivanja, prethodnom radu u organizaciji
klijenta od čega nije prošlo više od dve godine i slično.

Sprečavanje sukoba intresa dobijanjem prethodnog
odobrenja

Neki potencijalni sukobi interesa sa kojima se
suočavaju zaposleni, odnosno radno angažovani u SUPERLAB d.o.o mogu se rešiti,
odnosno svesti na prihvatljivu meru dobijanjem prethodnog odobrenja od strane
najvišeg rukovodstva SUPERLAB. Ovo uključuje sledeće:


 • Članstvo u
  upravnom, nadzornom odboru ili udruženju izvan SUPERLAB-a.

Za prihvatanje članstva u upravnim, nadzornim ili
drugim odborima, funkcija u profesionalnim udruženjima i slično potrebno je
prethodno odobrenje i pisana saglasnost Direktora SUPERLAB


 • Rad za
  drugog poslodavca, dok je u radnom 
  odnosu ili po prestanku radnog odnosa

Zapošljavanje kod drugog poslodavca, rad na projektima
koji bi mogli da imaju potencijalni sukob interesa i druga poslovna angažovanja
ili zaposlenja kod drugog poslodavca su moguća samo uz pisanu saglasnost
Direktora SUPERLAB Odobrenje se ne može dobiti za: rad za klijenta organizacije
na poslovima za koje zaposleni obavlja usluge ocenjivanja usaglašenosti;
konsultantske aktivnosti klijentu ili potencijalnom klijentu koji su u vezi sa
predmetom ocenjivanja usaglašenosti.


 • Investicije
  u dobavljače, konkurente i kupca

Bilo kakvo finansijsko ili drugo investiranje u
klijenta, dobavljača,  uvoznike,
distributere predmeta ocenjivanja usaglašenosti ili potencijalnog klijenta
organizacije bilo od strane organizacije ili njenih zaposlenih nije dozvoljeno
osim ako potencijalni sukob nije jasno identifikovan, procenjen i evidentiran
od strana nadležnih rukovodioca i shodno procenjenom riziku su propisane i
sprovedene odgovarajuće mere zaštite nepristrasnosti.


 • Korišćenje
  opreme, prostorija i druge imovine klijenta

Bilo kakvo korišćenje opreme, prostora i druge
imovine klijenta je moguće samo uz prethodnu procenu rizika po nepristrasnost i
obezbeđenje mera za očuvanje nepristrasnosti. Za korišćenje opreme, prostorija
i druge imenovine korisnika neophodna je njegova pisana saglasnost. Sa imovinom
korisnika mora se rukovati pažljivo, ista se mora identifikovati, verifikovati
i moraju se očuvati njene preuzete karakteristike. U slučaju da se ista izgubi,
ošteti ili na neki drugi način da se negativno uticalo na njene karakteristike,
organizacija o tome mora da pisanim putem
obavesti korisnika. U ovakovim slučajevima organizacija se obavezuje da će da nadoknadi
izazvanu štetu, ukoliko je šteta nastala kao posledica radnje za koju korisnik
dokazao krivicu organizacije.

Sprečavanje mita i korupcije

SUPERLAB ne podržava bilo koji oblik mita i
korupcije. Zaposleni ili radno angažovano lice od strane SUPERLAB-a ne sme da
nudi ili vrši plaćanje mita bilo kom državnom zvaničniku ili službeniku, kao
ni službenicima i zaposlenima u privatnim subjektima, bilo direktno ili
indirektno, niti da im nudi bilo kakav poklon ili druge beneficije u cilju
uticaja na njihovu odluku, niti sme da ih podstiče da obezbede neprimerenu
prednost SUPERLAB-u odnosu na druge organizacije na tržištu.

Svaki zaposleni u  SUPERLAB-u koji primi zahtev za primanje mita,
mora odmah da to prijavi svom nadređenom rukovodiocu i Direktoru. U slučaju da
se utvrdi da je zaposoleni primio mito ili ga dao SUPERLAB će iste
sankcionisati disciplinskim merama.

SUPERLAB ne angažuje usluge trećih lica da u
njegovo ime nude mito, nezakonitu proviziju ili povraćaj novca. Takođe, ne
angažuje poslovne partnere u koje se sumnja da bi takvi partneri mogli da budu
uključeni ili su bili uključeni u korupciju ili druge nedozvoljene aktivnosti.

SUPERLAB,  odnosno njeni zaposleni mogu izvršiti plaćanja
koja su u cilju pomoći koja je jednokratna (pomoć u slučaju bolesti, nesreća i
slično) i skromne vrednosti do zakonski propisane granice na koju organizacija
ima pravo u obliku donacije i slično. Ovakvu odluku donosi Direktor preduzeća.

SUPERLAB odnosno njeni zaposleni mogu davati ili
primiti poslovne, odnosno prigodne poklone (cveće i slično) koji ne smeju biti novčani
i koji ne prelazi 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici
Srbiji, odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija
ukupna vrednost ne prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i
doprinosa u Republici Srbiji.

Odobrenje za bilo koji oblik dobrotvornog priloga
ili prigodnog poklona neće se dati ako su namenjeni ili se čini da su
namenjeni da utiču na vladine službenike ili treća lica da dodele SUPERLAB
d.o.o. neprimerenu tržišnu prednosti.

Obično gostoprimstvo i zabava, uključujući
učešće na sajmovima i sličnim profesionalnim događajima koje sponzorišu klijenti,
poslovni partneri je prihvtljivo samo uz odobrenje najvišeg rukovodstva i obavezno je izveštavanje o istim.

Politika poverljivosti
informacija i ličnih podataka

SUPERLAB kao i njeni zaposleni preuzimaju potpunu pravnu odgovornost za osiguranje poverljivosti svim informacijama koje su
dobijene ili koje nastaju tokom obavljanja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti
i preduzima odgovarajuće mere da spreče slučajno otkrivanje, osim za
informacije koje je korisnik sam učinio dostupnim ili kada je dogovoreno između
organizacije i klijenta da se neke informacije učine javno ili ograničeno
dostupne. Organizacija ovim dokumentom, preuzima pravnu odgovornost i za
poverljivost informacija koje su dobijene i iz drugih izvora mimo korisnika.

Pristup poverljivim informacijama se odobrava
 i obezbeđuje imenovanim licima od strane
Akreditacionog tela Srbije tokom postupka ocenjivanja, kao i licima ovlašćšenim
od strane nadležnih ministarstava u postupcima redovne ili vanredne  inspekcijske kontrole, koja su se uredno
legitimisala, o čemu  vas ovim putem i
obaveštavamo.

O svim drugim informacijama za koje budemo smatrali da treba da ih objavimo kao javno dostupne ili da
stavimo na uvid drugim organizacijama ili pojedincima unapred ćemo vas obavestiti, osim
u slučaju da je to zakonski zabranjeno.

SUPERLAB kao i njeni zaposleni su
u obavezi da čuvaju sve gore navedene informacije kao strogo poverljive i na
gore utvrđeni način, čak i trajno po porestanku rada u organizaciji, odnosno
nakon završetka ugovornih obaveza.
Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi
neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo naneti štetu interesima privrednog
subjekta ili bi moglo koristiti konkurentima.

Sve lične podatke o klijentima,
ugovaračima, interno i eksterno angažovanom osoblju čuvaju se  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti, kao strogo poverljive, a za čuvanje podataka odgovoran je Rukovalac
podataka u organizaciji.

SUPERLAB je obezbedio sve računare, računarske
mreže i elektronske komunikacije na način da mogu biti korišćene u u
profesionalne svrhe i da obezbeđuju čuvanje poverljivosti i integriteta kako
klijenata, tako i zaštite ličnih podataka i podataka u vezi aktivnosti
ocenjivanja usaglašenosti.

Upotrebu elektronske pošte, interneta i drugih vidova
elektronske komunikacije, kao i prikupljanja, obrade i ariviranja podataka su
obezbeđeni na takav način da u potpunosti obezbeđuju zaštitu poslovnih i ličnih
podataka. U slučaju da se pojavi bilo kakva sumnja na zloupotrebu istu je
potrebno prijaviti na e-mail:office@super-lab.com,  odnosno predstavniku rukovodstva za kvalitet.

SUPERLAB poštuje privatnost i poverljivu prirodu
ličnih podataka svojih zaposlenih. Organizacija prikuplja i održava samo lične
podatke zaposlenih, kupaca i poslovnih partnera u meri koja je potrebna za
efikasno poslovanje ili za ispunjavanje zakonskih zahteva i za te potrebe
obezbeđuje pristanak zaposlenih prilikom zasnivanja radnog odnosa,  saglasnost kupaca i poslovnih parnera.
Nijedan zaposleni ne sme da traži pristup ličnim ili poverljivim podacima, osim
u legitimne poslovne svrhe.

Zaposleni moraju da čuvaju poverljivost podataka SUPERLAB-a
i ličnih podataka kolega i da ne otkrivaju ili dele bilo koje osetljive
informacije u vezi sa finansijskim performansama, investicijama, strategijama,
planovima ili klijentima organizacije, sve definisano  Pravilnikom o poslovnoj tajni. Ova obaveza je
trajna i obavezujuća  nakon prestanka
radnog odnosa.

Politika
poverenja

Sve usluge koje nudi SUPERLAB se obavljaju
profesionalno i u skladu sa ugovorenom klauzulama, dogovorenim standardima,
metodama, principima, pravilima odlučivanja, politikama i pravilima
akreditacije. SUPERLAB zadržava svoje pravo na nezavisnost u prosuđivanju i ne podleže
bilo kakvim pritiscima i podsticajima da pogrešno predstavi nalaze ili izmeni
rezultate svojih ispitivanja. Svi nalazi moraju biti na odgovarajući način
dokumentovani i izdavanje neistinitih ili pogrešnih rezultata ispitivanja,
mišljenja i tumačenja ili izveštaja o usaglašenosti podleže kako mateijalnoj
tako i krivičnoj odgovornosti. Svi nalazi i rezultati moraju biti ispravno
dokumentovani i smeju se menjati samo prema utvrđenom, dokumentovanom načinu
propisanom od strane organizacije, koji može biti dostavljen na uvid svim
zaintresovanim stranama. Svi izveštaji, mišljenja i tumačenja, i druge isprave o
usaglašenosti izdate od strane laboratorija SUPERLAB podržani su istinitim i
tačnim dosijeima poslova i izveštajima o aktivnostima koji se održavaju u
skladu sa relevantnim dokumentima sistema menadžmenta organizacije.

Celokupno poslovanje SUPERLAB-a d.o.o.  se obavlja prema važećim zakonima i
propisima.

Sve evidencije u SUPERLAB-u d.o.o. se moraju
čuvati u skladu sa važećim zakonima i smernicama organizacije.

Politika transparentnosti

SUPERLAB pruža  mogućnost svojim klijentima, kao i drugim
zaintresovanim stranama da imaju uvid u aktivnosti laboratorijskih ispitivanja,
odnosno da prisustvuju istima ukoliko to ne ugrožava postupak ispitivanja,
politiku poverljivost i nepristrasnost. Takođe, SUPERLAB svojim klijentima kao
i drugim zaintresovanim stranama omogućava i uvid u sve zapise u postupku
ocenjivanja usaglašenosti uz uslov da to ne ugrožava opštu politiku poverljivosti
i nepristrasnosti. Prisustvovanje laboratorijskim aktivnostima ili uvod u
zapise je moguće na pisani zahtev klijenta, odnosno druge zaintresovane strane
koju po razmatranju pisano odobrava najviše rukovodstvo organizacije. U slučaju
da se ovakvi zahtevi odbiju klijent, odnosno druga zaintresovana strana će
dobiti pisano obrazloženje.

Politika profesionalne
odgovornosti

SUPERLAB je u potpunosti svestan da propusti u
obavljanju poslovnih aktivnosti i moguće greške ili štete koje nastaju tokom
postupaka ocenjivanja usaglašenosti predstavljaju štetu za klijenta, ali i
moguću štetu za druge zaintresovane strane. Shodno tome organizacija poseduje
polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti i u slučaju da se isto desi u
potpunosti je spremna da svojim klijentima ili drugim zaintresovanim stranama
nadoknadi štetu koju je učinila organizacija ili neko od  njenih zaposlenih.

Svaki zaposlenih je odgovoran za profesionalno
obavlja svoje aktivnosti kao i za potpino obezbeđenje prostora rada, postupaka
rada i predmeta rada. U slučaju da svojim delovanjem ili ne delovanjem nanese
štetu organizaciji ili njenim klijentima i poslovnim parterima SUPERLAB će
preduzeti odgovarajuće organizacione, a u krajnjoj nuždi i krivične mere protiv zaposlenog.

Politika zaštite životne sredine
i bezbednosti i zdravlja na radu

SUPERLAB u potpunosti poštuje sve mere bezbednosti
i zdravlja na radu, mere protivpožarne zaštite, kao i mere zaštite i očuvanja životne
sredine. U slučaju da bilo koji zaposleni ili eksterno angažovano lice ili
organizacija smatra da su ove mere ugrožene u meri da mogu da ugroze bezbednost
i zdravlje lica ili životnu sredinu mogu da obustave svoje aktivnosti i o tome
su dužni da obaveste nadležnog rukovodioca ili rukovodioca kvaliteta
organizacije.

U slučajevima kada se rad obavlja na lokaciji  kod klijenta i kada su unapred definisane
potrebne pripremne radnje, da bi se obezbedili uslovi bezbednosti i zdravlja na
radu i zaštite životne sredine, a od strane klijenta iste nisu obavljene kako
je prethodno dogovoreno i kako nalažu pravila Bezbednosti SUPERLAB može prekinuti
aktivnosti do obezbeđenja neophodnih uslova, a u takvim slučajevima,  ima pravo da fakturiše nastale troškove.

SUPERLAB nastoji da smanjiti uticaj svojih
aktivnosti na životnu sredinu promovišući efikasnu upotrebu prirodnih resursa,
smanjujući i sprečavajući zagađivanje pravilnim upravljanjem otpadom i
minimizirajući upotrebu štetnih materija i ne obnovljivih izvora energije, a
favorizujući korišćenje obnovljivih izvora energije.

Zaposleni moraju biti  imati obezbeđene radne uslove i bezbedno radno
okruženje, kao i odgovrajuću opremu koja će da spreči ili svede na najmanju
moguću meru, povrede na radu i profesionalna oboljenja.

Organizacija, kao i svaki njen zaposleni je u
obavezi da prijavi svaku povredu na radu, kao i svaki vanredni događaj ili događaj
koji je mogao da izazove vanrednu situaciju i to na način kako se to zahteva
odgovarajućim zakonima i propisima kao i internim dokumentima organizacije.

Nijedan zaposleni neće biti kažnjen zbog
prijavljivanja nesreće ili incidenta zagađenja.

ODNOSI ZAPOSLENIH

Ne diskriminatorska politika

Svi zaposleni u SUPERLAB moraju biti tretirani na
isti način i na osnovu njihovih kompetencija, znanja, veština, kvalifikacija,
ponašanja i performansi koje su u vezi sa poslom.

Zaposleni ne mogu da budu ni na koji način
diskriminisani i u organizaciji se poštuje princip jednakih mogućnosti, bez
obzira na rasu, boju, pol, nacionalsnost, versku, političku ili drugu
pripadnost, članstvo u sindikatu, seksualnu orijentaciju, socijalno poreklo,
starost ili invaliditet. Diskriminacija na osnovu ovih kriterijuma se ne
toleriše i biće najstrože sankcionisana.

Zabrana
zlostavljanja

Svaki oblik zlostavljanja, seksualnog uznemiravanja,
mobing i  svaki oblik maltretiranja je
zabranjen. Neželjeni napadi, neprikladni zahtevi i kontakti  se ne tolerišu i isti podležu disciplinskim
ali i krivičnim merama. Očekuje se da će svi zaposleni s poštovanjem postupati
prema  ostalim zaposlenima. Zaposleni
moraju u svakom trenutku biti iskreni i poštovani u međusobnim odnosima sa
zaposlenima, kolegama i upravom.

Svi gore navedeni oblici ponašanja, To se
odnose i na klijenta organizacije, dobavljače, njihove zaposlene i menadžment.

U slučaju da bilo koji zaposleni ili drugo lice
smatra da je na bilo koji način zlostavljano potrebno je isto da prijavi  na e-mail: office@super-lab.com  a prijava će biti prosleđena, odgovornm
licima kod poslodavca: licu za prijem zahteva i pokretanje postupka zaštite,
licu za podršku  od zlostavljanja i licima
koja su ovlašćena za posredovanje u postupku.

Svaki zaposleni je dužan da se  prilkom zasnivanja radnog  odnosa putem Obaveštenja kojemu se uručuje, upozna
sa  odredbama Pravilnika o radu, Pravilnika
o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja i odlukom o licu za prijem informacija, Pravilnika  o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih
u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja i Obaveštenjem o zabrani
vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na
zaštitu od takvog ponašanja, Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i
Pravilnikom o informatičnoj bezbednosti u pravnoj službi pri potpisivanju
Ugovora o radu,  a za nove propise donete
nakon zasnivanja radnog odnosa zaposleni se obaveštavaju elektonskom objavom
putem oglasne table.   

Čuvanje i
pravilno korišćenje sredstava i opreme

Svi zaposleni imaju obavezu da čuvaju i pravilno
koriste sredstva i opremu organizacije, kao i drugo koje je pod kontrolom
orgnizacije, kao što su predmeti klijenta. Nije dozvoljeno da se korišćenja
sredsata ili drugih resursa organizacija za bilo koji oblik lične koristi ili
za obavljanje poslova koje nisu poslovi organizacije.

U slučaju da su sredstva i oprema ne adekvatno ili
zlonamerno korišćenja organizacija će primeniti odgovarajuće sankcije protiv
zaposlenog i ovakvih postupaka.

.

ZABRANA RADA DECE I MALOLTENIH
LICA

SUPERLAB ne zapošljava lica, odnosno decu mlađu od
16 godina.

Ako su angažovani, mladi radnici u dobi između 16
i 18 godina zaštićeni su od bilo koje vrste posla koja može naštetiti njihovom
zdravlju, dobrobiti, sigurnosti ili obrazovanju.

SUPERLAB nikog ne prisiljava na rad.

SLOBODA
UDRUŽIVANJA

SUPERLAB priznaje pravo svojih zaposlenih da
osnivaju i udružuju, u skladu sa Zakonom o radu.

U skladu sa Zakonom o bezbedosti i zdravlju na
radu SUPERLAB ima Odbor za bezbednost i zdravlje na radu kome se mogu prijaviti
sve preporuke, sugestije pritužbe i slično koje su u vezi sa bezbednošću i
zdravlju na radu.

TUMAČENJE
KLAUZULA KODEKSA ZA ZAPOSLENE

Ukoliko zaposleni imaju bilo kakvu nedoumicu oko
značenja bilo koje klauzule ovog Kodeksa ili njegove primene u određenim
okolnostima, zaposleni bi trebali da se pisanim putem obrate svom nadležnom
rukovodiocu ili rukovodiocu kvaliteta ili rukovodiocu pravne službe.

Podaci o kontaktima odgovornih lica dobićete u
pravnoj službi.

Sumnje u kršenje bilo koje klauzule ovog kodeska
se upućuju direktno Direktoru i predmeti su preispitivanja. Po potrebi,
povratna informacija o ishodu preispitivanja i planu daljih aktivnosti ili
preduzetim merama dostavlja se osobi koja je podnela žalbu odnosno prigovor.

PRIGOVORI I ŽALBE KLIJENATA I
DRUGIH ZAINTRESOVANIH STRANA

Ukoliko
klijent ima  žalbu na rezultate našeg
ocenjivanja usaglašenosti (Izveštaje o ispitivanje, Izveštaj o kontrolisanju i
slično) ili prigovor na naš rad na njihov zahtev  dostavićemo im proceduru za rešavanje
prigovora i žalbi gde je detaljno opisan način podnošenja žalbe ili prigovora,
način odlučivanja i slično.

Molimo vas
da sve vaše žalbe i prigovore dostavljate pisanim putem na  
e-mail: customercaresl@super-lab.com

BEZ TOLERANCIJE ZA KRŠENJE
KODEKSA

Svako kršenje Kodeksa, u bilo kojoj meri, može negativno
da utiče na ugled organizacije i shodno tome se neće tolerisati.

Kršenje Kodeksa rezultiraće disciplinskom merom,
uključujući prekid radnog odnosa i krivično gonjenje za teške povrede pravila
ovog Kodeksa.

PRIMENA ZAKONA I PRIPIS

SUPERLAB je uskladio svoje poslovnje sa svim važećim
zakonima i propisima u zemlji.

Zaposleni su u obavezi da znaju svoje zakonske
obaveze. U slučaju da im je potreban pravni savet mogu se obraditi nadležnoj
službi organizacije za pomoć . Neznanje ne oslobađa kako organizaciju, tako ni
pojedica od odgovornosti.

Ni pod kojim okolnostima niko ko deluje u ime SUPERLAB-a
ne pokušava da dovede u zabludu, prikrivanje dokaza, uništi dokumente ili na
bilo koji drugi način ometa legitimnu istragu.

USVAJANJE
KODEKSA

KODEKS RADA SUPERLAB odobrio je MENADŽMENT
SUPERLAB-a.

Kodeks stupa na snagu 7 (sedam) dana od dana njegovog
objavljivanja.

Usvojen dana:     09.08.2019.

Direktor


 

Scroll to Top