Akademija SUPERLAB

Akademija SUPERLAB

Akademija SUPERLAB je osnovana 08. Decembra 2018 u okviru kompanije SUPERLAB sa ciljem:
pružanja teoretske i, u većem obimu, praktične nastave iz oblasti interdisciplinarnih nauka kao što su hemija, fizika, mikrobiologija, veterina, medicina, biohemija i druge.
Eksperimentalnog dizajna i podrške u baznim akademskim, master i PhD studijama

Akademija SUPERLAB raspolaže sa visokostručnim predavačkim kadrom koji čine više doktora nauka i diplomiranih profesora i raspoloživim salama i brojnim laboratorijama opremljenim sa najsavremenijom laboratorijskom analitičkom opremom.

[lk_simple_title_2 title=”TABELA NASTAVNIH PREDMETA” short_desc=”” title_color=”#222222″ short_desc_color=”#888888″ css_animation=”swing”]

1. Uvodno predavanje polaznicima Akademije SUPERLAB

2. Projektovanje, opremanje i bezbednost u laboratoriji. Bezbednost i praktčni aspekti rada u laboratoriji, Tehnika rada u laboratoriji, Pribor i oprema u labortoriji…

3. Uzorkovanje, prijem i priprema uzoraka

4. Volumetrija i Gravimetrija

5. Temperaturni menadžment

6. Elektro-hemijska merenja Napredna i automatska titracija

7. Spektroskopija, IZBORNI: (atomska apsorpciona i emisiona spektroskopija i masena spektroskopija sa indukovano kuplovanom plazmom), priprema uzoraka za elementarnu analizu i statistička obrada rezultata.

8. Separacione tehnike, IZBORNI: (LC/MS/MS, HPLC-UV-PDA-Fluoresc)

9. Separacione tehnike, IZBORNI: (GC/MS/MS, GC/MS, GC-FID-ECD)

10. Mikrobiološke tehnike, IZBORNI

11. Sanitarna mikrobiologija i interne kontrole kvaliteta

12. Molekularna dijagnostika u sanitarnoj mikrobiologiji, PCR

13. Hemijska analiza voda, IZBORNI

14. Hemijska analiza hrane, IZBORNI

DSC_1714
Scroll to Top