Politika kvaliteta

  IZJAVA O POLITICI KVALITETA
 

SUPERLAB d.o.o., Laboratorija za kontrolu kvaliteta
INSTITUT SUPERLAB nudi usluge
ispitivanja svojim korisnicima u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC
17025:2017 i definisanim obimom akreditacije.

Menadžment kao i svi zaposleni u SUPERLAB d.o.o.,
Laboratorija za kontrolu kvaliteta INSTITUT SUPERLAB su u obavezi da obavlјaju
svoje poslove i radne zadatke poštujući zahteve standarda SRPS ISO/IEC
17025:2017, a na osnovu uspostavlјenog, dokumentovanog sistema menadžmenta, poštujući
opšte principe dobre laboratorijske prakse u svom delokrugu rada, kao i
principe nepristrasnosti i konzistentnosti u realizaciji operativnih
aktivnosti, kao i ostala pravila i preporuke date od Akreditacionog tela
Srbije.

Shvatajući značaj kvaliteta svojih usluga rukovodstvo,
kao i svi zaposleni opredelјeni su ka kontinualnom unapređenju svih aspekata
sistema menadžmenta i obezbeđenju konzistentnog rada.

Rukovodstvo laboratorije je posvećeno obezbeđenju
kompetenosti, nepristasnosti, poverlјivosti i objektivnosti, kao i permanentnom
upravlјanju rizicima u obavlјanju labaratorijskih aktivnosti.

Transparentnost usluga ispitivanja, permanentno
unapređenje svih resursa, kako tehničko-tehnoloških, tako i kadrovskih, kao i
kontinualno unapređenje metoda ispitivanja i uzorkovanja, shodno svetskim i
evropskim standardima i normativnim dokumentima obaveza su kako menadžmenta,
tako i svih zaposlenih u SUPERLAB d.o.o., Laboratorija za kontrolu kvaliteta
INSTITUT SUPERLAB

Cilј SUPERLAB d.o.o., Laboratorija za kontrolu
kvaliteta INSTITUT SUPERLAB e je da prenošenjem pozitivnih evropskih i svetskih
iskustava u oblasti usluga uzorkovanja i ispitivanja, na domaće tržište, uz
poštovanje principa visoke profesionalnosti, poverenja i ugleda u način i
metodama rada, kroz davanje objektivnih, ponovlјivih i sledlјivih rezultata
ispitivanja kao i proverom svoje kompetentnosti kroz PT/ILC (programe za
ispitivanje osposobnjenosti i međulaboratorijskih poređenja), redovnim internim
i eksternim proverama sistema menadžmenta i sprovođenjem korektivnih mera i
pobolјšanja obezbedi konkurentnost na tržištu i zadovolјstvo kako korisnika
svojih usluga, tako i svih drugih zainteresovanih strana, kao i zaštitu
podataka korisnika i rezultata realizovanih usluga.

Obaveza rukovodstva SUPERLAB d.o.o., Laboratorija za
kontrolu kvaliteta INSTITUT SUPERLAB je da stvori sve neophodne preduslove za
ostvarivanje ove Politike i cilјeva.

Sva radno angažovana lica u laboratoriji su u obavezi
da u potpunosti poštuju ovu Politiku kvaliteta kao i utvrđene cilјeve.

Politika i cilјevi kvaliteta SUPERLAB d.o.o.,
Laboratorija za kontrolu kvaliteta INSTITUT SUPERLAB su predmet kontinualnog
preispitivanja od strane njenog rukovodstva.

Beograd, 09.08.2019.

Rukovodilac kvaliteta

 Rukovodilac laboratorije

Pravilnik o poslovanju: OVDE
Pravilo odlučivanja: OVDE

Scroll to Top